Tarbimislaenu klientide käitumise mõjutegurite uuring – 1 osa

Märtsis kirjutasime, et TTÜ majandusteaduskonna tudeng Maksim Melamed on läbi viimas tarbimislaenu klientide käitumise mõjutegurite uuringut. Kuna aitasime magistritöö edukaks valmimiseks läbi oma blogi uuringus osalejaid leida, oli Maksim valmis oma tööd meiega jagama ja tulemusi avalikustama.

Meil on heameel teatada, et kaitsmine läkski möödnud kuul edukalt ja Maksimile omistati sotsiaalteaduse magistrikraad (MA) turunduses.

Kuna uuring on üsna mahukas, siis otsustasime selle tulemused avalikustada juppide kaupa:

 1. Uuringu taust, metoodika, eesmärgid ja osalejad.
 2. Uuringu detailsed tulemused.
 3. Uuringu järeldused ja kokkuvõte.

Seega kel teema vastu huvi, jälgige meie blogi. Olgu öeldud, et täies mahus uuringu lugemiseks tuleb Maksimiga ühendust võtta – andke meile oma soovist märku ja küll me teid kokku viime.

Nüüd aga esimese teema juurde.

Uuringu taust, metoodika, eesmärgid ja osalejad.

Küsitlus viidi läbi 2009. aasta veebruaris ja märtsis. Uuringu sihtrühmaks olid juhuvaliku alusel Eesti elanikud, sh tarbimislaenu kasutajad ja mittekasutajad.

Uuringu küsimustiku küsimustele vastas 152 inimest ning korrektselt täidetuks võis lugeda 137 inimese ankeeti, mis kujunes ka valimibaasi suuruseks. Tulenevalt küsimustiku levitamise meetodist võib käesoleva tööga kogutud andmete kogumit nimetada mugavusvalimiks, mille puhul peab arvestama suure usalduspiiride vahemikuga ja tulemusi võib kasutada üldiste tendentside väljatoomiseks. Arvestades antud vanusegrupi suurusena Statistikaameti andmetel 1. jaanuari 2003 seisuga 983 964 inimest, mida võib nimetada uuringu üldkogumiks. Vastavalt Tarbijakaitseameti tellimusel 2008. a. jaanuaris läbiviidud uuringule on tarbimislaenu kasutajate osakaal 18-74 aasta vanuse elanikkonna seas 15% (Tarbijakaitse olukorrast Eestis 2008, 31). Tarbimislaenu klientide arv võib olla kokku ligikaudu 140 000 inimest. Valimi suurusest tingitud viga ei ületa 95% tõenäosuse tasemel ±
8,37%.

Küsitluse kaudu soovis autor selgitada tarbimislaenu klientide ja mitteklientide arvamusi järgmistes valdkondades:

 • Milline on vastaja kogemus tarbimislaenu kasutamisel?
 • Milliseid tarbimislaenude reklaame on vastaja märganud ja millistes reklaamikanalites? Milline on tema suhtumine tarbimislaenu reklaami?
 • Milline on vastaja osalusmäär ja osalustüüp tarbimislaenu reklaamide puhul?
 • Millised on vastajale olulisemad isiklikud väärtused?
 • Milline on vastaja käitumine finantsvaldkonna toodete kasutamisel?
 • Milline on vastaja elustiil?

Osalenud vastajad olid enamuses Eesti rahvusest ning naiste osakaal oli mõnevõrra kõrgem meeste osakaalust. Paar valimit kirjeldavat graafikut:

1. Uuringus osalenute jaotus soo ja rahvuse järgi
Uuringus osalenute jaotus soo ja rahvuse järgi

2. Uuringus osalenute ja tarbimislaenu kasutajate jaotus sissetulekute osas
Uuringus osalenute ja tarbimislaenu kasutajate jaotus sissetulekute osas

3. Uuringus osalenute ja tarbimislaenu kasutajate vanuseline jaotus
Uuringus osalenute ja tarbimislaenu kasutajate vanuseline jaotus

Nagu näha, võib tarbimislaenu klientide puhul välja tuua suurema osakaalu vanuserühma 30 kuni 39 aastat naised – see läheb hästi kokku ka statistikaga, mida oleme varasemalt avaldanud.

Praeguseks kõik – uuringu tulemustest juba peatselt.Artikkel avaldatud 21. July 2009 kell 10:10.

Trackbacks & Pingbacks 2

 1. Kiirlaen.info blog - Tarbimislaenu klientide käitumise mõjutegurite uuring - 2 osa, 22 Jul 2009 kell 10:02

  […] Eelmises postituses andsime ülevaate Maksim Melamedi poolt läbiviidud tarbimislaenu klientide käitumise mõjutegurite uuringu taustast, metoodikast, eesmärkidest ja osalejatest. […]

 2. Kiirlaen.info blog - Tarbimislaenu klientide käitumise mõjutegurite uuring - 3 osa, 23 Jul 2009 kell 10:25

  […] Uuringu taust, metoodika, eesmärgid ja osalejad. […]

Kommenteeri

Kommenteerimiseks pead olema sisselogitud.